Dodacie podmienky

Tovar zasielame na dobierku. Dodávky tovaru budú realizované v deň prijatia objednávky, no najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu tovaru je stanovené na základe objednávky od kupujúceho. 

Náklady na prepravu tovaru

      Hodnota poštovného v EUR Slovenská pošta     Hodnota prepravy v EUR cez dpd kuriéra    
               ak je hmotnosť tovaru do 2 kg cena EUR 3,50.                             10,00
              ak je hmotnosť tovaru nad 2 kg cena EUR 5,50.                                                       
                               
     

 

 

 

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 NÁLEŽITOSTI PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE DODANÉHO POŠKODENÉHO TOVARU

- Reklamáciu poškodených zásielok zasielajte e-mailom slovtrade@slovtrade.sk spoločne s fotodokumentáciou (nafoťte poškodený výrobok, vrátane obalu). Po telefonickom rozhovore s našim reklamačným pracovníkom poškodený tovar odošlete na našu adresu. 

- Do emailu uveďte číslo predajného dokladu (faktúra) alebo číslo objednávky.

- Popíšte okolnosti pri odovzdaní výrobku a okolností pri akých bolo zistené poškodenie.

ZÍSKALI STE NEKOMPLETNÝ ALEBO INÝ VÝROBOK?
Pokiaľ vám domov dorazil iný výrobok, než ktorý ste si objednali, alebo sa nezhoduje popis na predajnom doklade s popisom výrobku, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie na e-mail slovtrade@slovtrade.sk Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Najistejší prepravný obal býva pôvodný obal k výrobku, ktorý je priamo určený na ochranu výrobku pri preprave. Pre odoslanie zásielky sa, prosím, riaďte pokynmi pre zabalenie dané prepravcom.  Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu odporúčame pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká porucha sa na tovare prejavila.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach dotknutej osoby (fyzickej osoby nepodnikateľa) v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme elektronického obchodu (e-shop) prevádzkovateľa: Jozef Krajčí SLOV-TRADE, Veľká Čierna č. 46, 015 01 Rajec. IČO: 41757491. 

V súlade so zákonom č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, a to v informačnom systéme elektronického obchodu (e-shop) v rozsahu uvedenom v registračnom formulári tohto informačného systému. Zoznam osobných údajov dotknutej osoby je nasledovný: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, údaje poskytuje dotknutá osoba prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle prevádzkovateľa elektronického obchodu (ďalej len prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby v tomto informačnom systéme sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Za týmto účelom má prijaté účinné ochranné opatrenia. 

Dotknutá osoba vyplnením formulára - registrácia nového užívateľa dáva preukázateľný dobrovoľný súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov v informačnom systéme elektronického obchodu (e-shop). Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla prevádzkovateľa – viď práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
Účtovné, daňové a ostatné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Počas zákonom predpísanej lehoty spracovávania osobných údajov dotknutých osôb sú tieto údaje chránené účinným súborom ochranných opatrení. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky osobné údaje bezodkladne zlikvidované podľa §17 zákona 122/2013 Z.z.

Práva dotknutej osoby:
podľa §28 zákona 122/2013 Z.z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), body 2 až 6. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie